Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Aannemingsbedrijf Ateko B.V. en Ateko Beheer B.V

Definities en toepassingen.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die Ateko B.V. verder te noemen Ateko, doet aan of sluit met derden, verder te noemen opdrachtgever. Indien deze voorwaarden van toepassing zijn op een met een opdrachtgever afgesloten overeenkomst, zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn, waaronder tevens begrepen overeenkomsten strekkende tot het uitvoeren van meerwerk.

1.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijk aangegane overeenkomst worden afgeweken.

1.3 Indien een of meer artikelen van deze voorwaarden nietig mochten zijn dan wel worden vernietigd dan blijft de overeenkomst voor het overige in stand. Ingeval zich het bepaalde in het vorige volzin voordoet zal voor de nietige bepaling(en) een wel rechtsgeldige bepaling(en) in de plaats treden die deze voor wat betreft inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

Aanbiedingen

2.1 Alle offertes zijn een vrijblijvend aanbod, tenzij in de offerte anders aan gegeven.

2.2 Opgegeven levertijden mogen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Rechten industriële en intellectuele eigendom

3. Alle door Ateko verstrekte tekeningen en andere bescheiden blijven eigendom van Ateko; tevens geldt onverkort haar auteursrecht.

Betaling en prijzen

4.1 Alle overeengekomen prijzen zijn, behoudens wanneer zulks expliciet anders is vermeld, exclusief omzetbelasting.

4.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen mogen door Ateko de kosten verbonden aan het behandelen en/of afvoeren, opslag, transport en het vernietigen van materialen, afval, grond, resten en dergelijke boven de prijs in rekening worden gebracht.

4.3 Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid op zaterdagen en op zon- en feestdagen, dit alles op verzoek van opdrachtgever, zal Ateko een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening brengen, welke evenredig is met de extra hieruit voortvloeiende kosten.

4.4 Bij gebrek aan een reeds overeengekomen vaste prijs geschiedt de vaststelling van de prijs voor de uitgevoerde opdracht volgens de na voltooiing gebleken omvang der verrichte werkzaamheden en geleverde of verbruikte materialen, op basis van de voor het begin van de werkzaamheden door partijen overeengekomen tarieven, of bij gebreke van zodanige vaststelling, op basis van de ten tijde van de oplevering van het werk ter plaatse geldende tarieven.

4.5 In het geval van meerdere opdrachtgevers, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de contractuele verplichtingen.

4.6 Het in het voorgaande lid bepaalde is tevens op een gedeeltelijk uitgevoerde opdracht van overeenkomstige toepassing.

4.7 Ateko is gerechtigd opdrachtgever aanvangskosten in rekening te brengen.

4.8 Ateko is gerechtigd zowel voor als tijdens de uitvoering van de overeenkomst zekerheid te verlangen van opdrachtgever voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.

4.9 Ateko is gerechtigd prijsstijging van kostprijs bepalende factoren die zijn ontstaan na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de op/aflevering, aan opdrachtgever door te berekenen. Indien Ateko dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft opdrachtgever, voorzover deze een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.

Termijn van uitvoering

5.1 De opdracht dient te worden uitgevoerd binnen een door partijen overeen te komen termijn. De termijn neemt een aanvang nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, alle eventueel benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) zijn verleend, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van Ateko zijn en, indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, nadat deze door Ateko is ontvangen.

5.2 Ateko voert de opdracht uit op de wijze en gedurende een binnen de overeengekomen termijn gelegen tijd, welke hem, rekening houdende met de belangen en voor zoveel mogelijk met de desbetreffende wensen van opdrachtgever, daartoe geschikt voorkomen. Het tijdstip van de uitvoering van de opdracht wordt door Ateko tijdig aan opdrachtgever medegedeeld.

5.3 Overeengekomen termijnen zijn nimmer fatale termijnen en geven in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Overmacht

6.1 Ateko is gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten voor de duur van een overmachtsituatie.

6.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten was en buiten de invloedssfeer van Ateko ligt. Daaronder wordt mede verstaan: overheidsmaatregelen, bijzondere weeromstandigheden, stakingen, vervoersstremmingen, ziekte, onlusten en of oorlogen, en een toerekenbare tekortkoming in de nakoming en/of overmacht aan de zijde van die personen waarvan Ateko afhankelijk is voor de fabricage en/of levering van producten.

6.3 Een eventueel op overschrijding van een termijn gestelde boete is niet verschuldigd indien de overschrijding het gevolg is van overmacht

Wijzigingen in het werk en omstandigheden

7.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer-of minderwerk als: a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek; b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid; c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken; d. de normale werktijd, door capaciteitsbelemmerende omstandigheden met meer dan 10% wordt overschreden;

7.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die golden op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

7.3 Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Ateko bij de eindafrekening 10 % van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van Ateko.

7.4 Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van Ateko op verrekening daarvan onverlet.

Verplichtingen opdrachtgever

8.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen moet opdrachtgever ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig en met de juiste inhoud verkregen zijn.

8.2 Als opdrachtgever aan Ateko gegevens verstrekt, mag Ateko uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. Schade voortvloeiend uit onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van opdrachtgever.

8.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verstrekking van de juiste gegevens omtrent de ligging van kabels en leidingen en dient Ateko in de gelegenheid te stellen deze te traceren.

8.4 Opdrachtgever is verplicht onderzoek te plegen naar, en Ateko schriftelijk in te lichten omtrent alle omstandigheden, waaronder de ligging en aanwezigheid van obstakels, kabels, leidingen en overige aanwezige belemmeringen en risico’s zoals de toestand van de bodem en (grond)waterstand, informatie over verontreiniging van de bodem door in het werk voorkomende bouwstoffen en objecten en deze te voorzien van een duidelijke markering.

8.5 Opdrachtgever dient in geval van werkzaamheden waarbij ondergrondse obstakels geraakt kunnen worden, ten minste vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden een melding bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) uit te laten voeren. Opdrachtgever dient er zelf op toe te zien dat alle betrokken kabel- en leidingbeheerders reageren.

8.6 De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem aangegeven volgorde van de uit te voeren werkzaamheden, voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders, aanwijzingen en verstrekte informatie.

8.7 Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

8.8 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Ateko die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

8.9 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

8.10 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

8.11 De opdrachtgever is jegens Ateko verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van Ateko.

8.12 De opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk door Ateko benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8.13 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Ateko behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de opdrachtgever Ateko hiervan terstond in kennis te stellen, onverminderd de aansprakelijkheid van opdrachtgever als bedoeld in het laatste lid van dit artikel.

8.14 De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van adequate en veilige hulpwerktuigen en voor een goede bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van het werk, alsmede voor de geschiktheid van de toegangswegen tot de plaats van het werk.

8.15 De opdrachtgever staat Ateko toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

8.16 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de benodigde materialen de normale handelskwaliteit verwerkt. Alle overgebleven materialen of restanten daarvan vervallen aan Ateko in eigendom en mogen door haar worden afgevoerd.

8.17 Bij tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet door opdrachtgever voldoen aan een of meer van de in dit artikel gestelde voorwaarden en/of voorschriften wordt een zodanige termijnverlenging toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

8.18 Kosten of schade die ontstaan of ontstaat, doordat door opdrachtgever aan een of meer van de in dit artikel gestelde voorwaarden/voorschriften niet of niet tijdig is voldaan, zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever. Indien niet voldoening aan deze voorwaarden/voorschriften leidt tot aanspraken jegens Ateko en/of zijn werknemers en/of door Ateko ingeschakelde derden, zal opdrachtgever Ateko en/of zijn werknemers en/of de door Ateko ingeschakelde derden dienaangaande vrijwaren.

Oplevering van het werk

9.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

c. Ateko aan opdrachtgever schriftelijk heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;

d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

9.2 Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Ateko.

9.3 Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan zal hij Ateko in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. Hij dient Ateko hierbij een redelijke termijn te gunnen. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

Aansprakelijkheid

10.1 Ateko beperkt de aansprakelijkheid tot schade die door opdrachtgever is geleden als gevolg van opzet of grove schuld van Ateko, en overigens met inachtneming van het hierna volgende:

10.2 Schade waarvoor aansprakelijkheid nadrukkelijk is uitgesloten:

a. gevolgschade, waaronder o.a. bedrijfsschade, stagnatieschade en gederfde winst;

b. opzichtschade;

c. schade veroorzaakt door hulppersonen, ingeschakeld door opdrachtgever of derden, ook indien sprake is van opzet of grove schuld;

d. schade die opdrachtgever lijdt door claims van derden;

e. structuurbederf van de bodem . Opdrachtgever dient zich desgewenst zelf tegen deze schade te verzekeren

10.3 De aansprakelijkheid wordt overigens beperkt tot het factuurbedrag met betrekking tot de betreffende werkzaamheden.

10.4 In afwijking van het vorenstaande geldt dat, indien Ateko voor de desbetreffende schade verzekerd is, de aansprakelijkheid wordt beperkt tot het op grond van die verzekering uit te keren bedrag.

10.5 Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden van de afgesloten verzekeringen nadere informatie worden verschaft.

Reclames

11.1 Zichtbare gebreken dienen binnen twee werkdagen na feitelijke afgifte van de zaak of oplevering van het werk schriftelijk aan Ateko gemeld te worden. Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen bekwame tijd nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt. Na het verstrijken van deze termijnen vervalt het recht zich op het gebrek te beroepen.

11.2 Het indienen van reclame heft de betalingverplichting niet op.

Betaling

12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen dient betaling steeds zonder korting, schuldvergelijking of opschorting te geschieden binnen vier weken na factuurdatum, ten kantore van Ateko of op een door hem aan te wijzen rekening.

12.2 In het geval van een aannemingsovereenkomst gelden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen, de volgende betalingstermijnen, die door Ateko aan opdrachtgever zullen worden gefactureerd: 10% bij het aangaan van de overeenkomst; 15% bij de aanvang van het werk; 75% in door Ateko gerelateerd aan de voortgang van het werk, te bepalen periodieke termijnen van 4 weken;

12.3 Na het verstrijken van de vervaldatum is de opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand. Een en ander laat onverlet de rechten van Ateko tot het instellen van andere vorderingen door de wet of krachtens de onderhavige voorwaarden aan Ateko toegekend.

12.4 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. opdrachtgever failliet is gegaan, surseance van betaling aanvraagt, of is toegelaten tot een schuldsanering;

c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever is gelegd;

d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden;

e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten

13.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

13.2 In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd 10% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00. Indien Ateko aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

13.3 De opdrachtgever is jegens Ateko door Ateko gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties. Dit geldt alleen indien Ateko en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

13.4 Het bij dit artikel bepaalde laat de rechten van Ateko onverlet tot het vorderen van vergoeding voor geleden schade, intresten, kosten en winstderving.

Risico

14.1 De plaats van levering van zaken is de locatie waar het werk wordt uitgevoerd, dan wel een door opdrachtgever bepaalde andere locatie. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor risico van de opdrachtgever.

14.2 Behoudens schriftelijk afwijkende overeenkomst komen de kosten van het transport en verzekering van zaken voor rekening van opdrachtgever.

Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

15.1 Ateko heeft een eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 3:92 BW op alle door hem geleverde zaken terzake van de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Ateko aan opdrachtgever krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanig overeenkomst tevens ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van de vorderingen wegens te kort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever is verplicht zich te onthouden van ieder handeling die aan voornoemd eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals het vestigen van een pandrecht, overdracht aan een derde, verkoop of montage.

15.2 Ateko heeft een retentierecht op aan hem ter bewerking, reparatie of bewaring aangeboden zaken. In geval Ateko daarop een beroep doet, vervalt dat recht niet door het stellen van zekerheid door opdrachtgever.

Garantie

16. Garantie wordt alleen verleend indien dit nadrukkelijk is overeengekomen en daartoe een schriftelijk garantiebewijs is afgegeven. Indien niet door Ateko, maar door de fabrikant of een andere leverancier garantie is gegeven is Ateko bij die overeenkomst geen partij en zal hij desgewenst slechts bemiddeling verlenen bij de afwikkeling van de garantieclaim.

Toepasselijk recht en rechtsforum

17.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Elk geschil tussen de opdrachtgever en Ateko zal worden beslecht door de krachtens de wet bevoegde rechter.

17.3 Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.